W sobotę 18 kwietnia 2015 r. w młocińskim kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się konferencja naukowa „Idźcie do Tomasza!”, zorganizowana przez naszą Fundację oraz Katedrę Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW.

Konferencję rozpoczęto Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. Łukasza M. Kadzińskiego, duchowego opiekuna Fundacji.

IMG_9941

We wprowadzeniu do konferencji Ks. Łukasz M. Kadziński wskazał, że zainaugurowana konferencja jest już czwartą konferencją zorganizowaną przez Fundację Maximilianum we współpracy z Katedrą Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Przybliżając założenia konferencji poświęconej Św. Tomaszowi z Akwinu zwrócił uwagę, że niechęć do Tomasza i redukcjonizm filozoficzny w naukach teologicznych, pomijający filozofię chrześcijańską, oraz postępująca równocześnie redukcja do biblicyzmu w teologii sprowadza ją na manowce, a duszpasterska praxis współcześnie uznawana za rację i kryterium w miejsce prawdy okazuje się poważnym zagrożeniem. Odpowiedzią na te zjawiska jest przywołanie listu Piusa XI o relacji filozofii z teologią i jego wezwanie: „Idźcie do Tomasza, on udzieli wam pokarmu zdrowej nauki, który posiada w obfitości, na wieczny żywot waszych dusz!”.

Po wprowadzeniu nastąpiła prezentacja „Życie św. Tomasza – komiks z XVII wieku” opracowana przez studentów UKSW pod kierunkiem dr Michała Zembrzuskiego na bazie biografii Akwinaty autorstwa Ottona van Veen, wydanej w Antwerpii w 1610. Litografie ilustrowały przedstawiane cnoty Świętego i jego biografię.

IMG_0026Kolejny w programie konferencji wykład Prof. Artura Andrzejuka pt. „Filozofia rzeczywistości” zarysował obszar filozoficznego dziedzictwa największego intelektu Średniowiecza. Prelegent wykazał, że mimo iż niektórzy chcieliby widzieć św. Tomasza w muzeum, to jednak jego filozofia pozostaje wciąż aktualna. W treści prelekcji znalazły się również zagadnienia takie jak: egzystencjalna metafizyka bytu, Bóg – Samoistne Istnienie, słynne „drogi”, oraz człowiek jako osoba i duchowo-cielesna jedność. – Nie można traktować filozofii św. Tomasza jako rzeczywistości przebrzmiałej – stwierdzał.

 
IMG_0057Kolejna prelegentka, Karolina Ćwik, przedstawiła temat „Wizja szczęścia u Świętego Tomasza z Akwinu”. Przypomniała, że szczęście jest czynnością intelektu, najdoskonalszej władzy człowieka, dlatego polega na radowaniu się prawdą. W swoim wystąpieniu przytoczyła także Tomaszowe warunki szczęśliwości, tj.: prawość woli, opanowanie ciała, towarzystwo przyjaciół, brak przywiązania do spraw materialnych i cielesnych, niegonienie za czcią, sławą i władzą. Według Akwinaty szczęście nie może zawierać się w żadnym bycie stworzonym, lecz w Bogu: wiara jest więc konieczna do szczęścia.

 
IMG_0090Od mocnych słów rozpoczął swój wykład dr Michał Zembrzuski. – Akwinata jest autorem wymagającym, jasno piszącym o pewnych sprawach, punktującym błędy, wskazującym na ich konsekwencje, mówiącym niełatwą we współczesnym świecie prawdę o człowieku – mówił. Jego wykład „Człowiek jako osoba” dotyczył postawy św. Tomasza wobec problemu osoby: We wnioskach zwrócił uwagę na doskonałość i kompletność w istnieniu oraz konkretność osoby oraz, że człowiek jest bytem kompletnym, posiadającym godność bycia i podmiotowość prawną.

 
IMG_0097Następnym punktem konferencji było wystąpienie dr Dawida Lipskiego poświęcone zagadnieniu „Człowiek a wspólnota”. Autor omówił w nim kolektywne i indywidualistyczne podejścia, poczynając od źródeł: totalitaryzmu platońskiego i jego krytyki arystotelesowskiej. Pojęcie bonum honestum i natura dobra wspólnego i jednostkowego oraz praktyczne zagadnienie zdolności poświęcenia jednostki na rzecz wspólnoty, znalazły zwieńczenie w rozważaniach w postaci tezy: wspólnota duchowa góruje nad doczesnością oraz przekonania, że mamy prawo do odmowy stosowania złego prawa.

 
IMG_0114aSpołeczny wymiar ludzkiej natury, mowa, zdolność osądu sprawiedliwego znalazły się w wystąpieniu dr Izabelli Andrzejuk „Przyjaźń z Bogiem i ludźmi”. Prelegentka przypomniała, że realność, współobecność, bezinteresowność są ważniejsze niż radość, przyjemność, pożyteczność. Wymieniła również cechy przyjaźni doskonałej: trwałość, niezmienność i pełne zaufanie. W kontekście wychowania dr Andrzejuk podkreśliła, że jedynie człowiek cnotliwy może być wychowawcą, gdyż tylko wyposażenie w cnoty sprawia, że człowiek pragnie prawdziwego dobra drugiej osoby i może nawiązać z nią dobrą relację. Zwieńczeniem rozważań dr Andrzejuk była analiza problemu caritas jako przyjaźni z Bogiem, która usprawnia i oczyszcza ludzką zdolność kochania oraz łączy z ludźmi i Bogiem.

 
IMG_0145Dr hab. Maria Boużyk w swojej prelekcji „Jak wychować człowieka”, przedstawiła pedagogiczne koncepcje wybitnego tomisty o. prof. Jacka Woronieckiego. Przypomniała, że pierwszeństwo w wychowaniu charakteru przypada rodzinie. Według tomisty najbardziej ogólnokształcącym przedmiotem jest nauka języka ojczystego, języka polskiego, gdyż ćwiczy w myśleniu i wyrażaniu się, kształtuje charakter. Potrzeba jest świadomej i systematycznej pracy ku wyćwiczeniu władz umysłowych człowieka, czego konsekwencję stanowi stan kultury narodowej.

 
IMG_0153Św. Tomasz jest kimś, kto zakochał się w stworzonym przez Boga człowieku – opisywał dr Andrzej Mazan w swoim wystąpieniu „Zapomniana rola ascezy”. Podkreślił, że asceza współcześnie została wypchnięta z pedagogiki, ale także z wychowania religijnego. Rozumiana jako umiarkowanie oznacza, że człowiek ma władzę na instynktami, a także władzę nad przyjemnością. Wszystko to, aby Bóg mógł działać w człowieku, aby poddać się obecności Boga w człowieku.

Wśród słuchaczy konferencji było wielu rodziców, którzy w zdrowym pokarmie św. Tomasza widzą drogę wychowania swoich dzieci. Wkrótce na naszej stronie internetowej ukażą się skróty prelekcji – zachęcamy do ich obejrzenia i wysłuchania. Kolejną konferencję planujemy zorganizować jesienią.

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
30 queries in 0,160 seconds.