Dnia 22 listopada 2014 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Co wychowujemy: sumienie czy ego?” zorganizowana przez Fundację Dobrej Edukacji Maximilianum przy współpracy Sekcji Historii Filozofii UKSW. Patronat medialny nad konferencją sprawował Nasz Dziennik. Celem spotkania było przyjrzenie się trendom współczesnej pedagogiki nastawionej coraz bardziej na czerpanie rozwiązań z psychologii, a dewaluującej znaczenie moralności, łaski, czy dobra w procesie wychowania.

Zgromadzonych na sali prelegentów i ponad stu dwudziestu słuchaczy przywitał dr Andrzej Mazan, który zapowiedział, że konferencja pogłębi refleksję na temat tego, co w rozwoju człowieka jest naprawdę ważne. Zachęcił wszystkich do uważnego śledzenia przedstawianych treści.

Pierwszym prelegentem był prof. dr hab. Artur Andrzejuk, który wygłosił referat „Od Traktatu o Duszy do psychologii”. Słuchacze mieli okazję zapoznać się z dziejami psychologii mającej swoje korzenie w starożytnej Grecji oraz z następującą stopniowo zmianą jej przedmiotu – od zajmowania się duszą do rozważania przeżyć i emocji. Profesor Andrzejuk przedstawił również klasyczne rozumienie człowieka, jego substancji, przypadłości, władz i relacji.

IMG_8316_DxO

Następnie głos zabrała prof. UKSW dr hab. Wanda Zagórska, która przybliżyła zgromadzonym redukcjonistyczny charakter psychologii związany z negacją wszystkiego, czego nie da się zweryfikować empirycznie, unikaniem zagadnień metafizycznych, stosowaniem uproszczeń w ujmowaniu człowieka oraz relatywizacją dobra i zła. Zgodnie z referowanymi przez Panią Profesor opiniami współczesnej psychologii człowiek to zamknięty system odruchów fizjologicznych bądź reakcji psychicznych.

Jako trzeci wykład poprowadził prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, który mówił o zaniku pojęcia grzechu w teologii i filozofii. Pojęcie grzechu wiąże się z sumieniem, z rozpoznaniem dobra i zła i wolnym wyborem. Dlatego wychowanie w pierwszej kolejności winno dążyć do tego, żeby uzdolnić człowieka do konsekwentnego wybierania poznanego dobra i do unikania zła. Profesor Jaroszyński przedstawił współcześnie występujące zagrożenia związane z zanikiem pojęć dobra i zła, czy odpowiedzialności moralnej, a wynikające z wpływów ateizmu, deizmu, indyferentyzmu, czy protestantyzmu.

IMG_8320_DxO

Ostatnim prelegentem w pierwszej części konferencji był dr Michał Zembrzuski, który zreferował tomistyczne ujęcie działania łaski na władze duszy. Podczas tej prelekcji szczegółowo omówione zostały pojęcia natury, władz i cnót oraz wyjaśnione różnice pomiędzy cnotami nabytymi, wlanymi, teologicznymi oraz darami Ducha Świętego. W tym kontekście celem edukacji jest zdobywanie cnót i sprawności oraz rozwój życia w łasce.

Po przerwie głos zabierali kolejno o. prof. dr hab Jacek Salij OP, o. prof. UKSW dr hab Grzegorz Bartosik OFMConv, dr Andrzej Mazan oraz ks. Łukasz Kadziński. O ile pierwsza część spotkania poruszała w większości filozoficzne zagadnienia związane z omawianym tematem, o tyle w drugiej częsci prelegenci skupili sie na praktyce katolickiej, potrzebie życia w stanie łaski uświęcającej oraz wychowania w duchu Maryjnym i Eucharystycznym.

IMG_8387_DxO

O. Jacek Salij zwracał uwagę, że Boga możemy poznać jedynie przez całkowite umiłowanie Go i zjednoczenie w miłości. A do tego konieczne jest trwanie w łasce uświęcającej. Z kolei o. Bartosik i dr Mazan skupili się na pośrednictwie Maryji w otrzymywaniu łask. Katolickie wychowanie musi odbywać sie pod kierownictwem Matki Bożej, by móc w pełni korzystać z łaski Bożej.
Ostatnim prelegentem był ks. Łukasz Kadziński, który przedstawił potrzebę edukacji w aspekcie eucharystycznym. Wpajanie dzieciom doświadczenia realnej obecności Jezusa Chrystusa w naszym życiu poprzez Najświętszy Sakrament prowadzi je do umiłowania Boga, do bliskiej z Nim relacji, a także do pogłębiania relacji z rodziną i bliskimi. Podczas wystąpienia poruszony został również temat indywidualnej wcześniejszej pierwszej Komunii Świętej dziecka. Dzięki wcześniejszemu przystąpieniu do Komunii dzieci mają szansę na doświadczenie zjednoczenia z Chrystusem Eucharystycznym zanim doświadczą zepsucia w świecie. Natomiast indywidualizacja pierwszej Komunii pozwala na rodzinne przeżywanie tej uroczystości w nastawieniu na doświadczenie duchowe, co często zostaje zapomniane podczas Komunii organizowanej dla całych klas szkolnych.

Na zakończenie konferencji w sąsiadującym z UKSW kościele bł. E. Detkensa na Bielanach odprawiona została Msza Święta pod przewodnictwem JE ks. bp. Józefa Górzyńskiego. Ksiądz Biskup podziękował zgromadzonym za trud włożony w przeprowadzoną konferencję „Co wychowujemy: sumienie, czy ego?” i wskazał na konieczność współpracy z łaską Bożą, gdyż wszelkie wysiłki związane z organizacją rzeczywistości zewnętrznej oparte jedynie na pomysłach ludzkich są z góry skazane na niepowodzenie.

IMG_8572_DxO

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
33 queries in 0,174 seconds.